අයිරින් සොමෝසා

මම නිතිපතා සංචාරය කිරීමට පටන් ගත් අතර එය කිරීම නතර කළ නොහැකි වූ විට එය මගේ ජනමාධ්‍ය වෘත්තියේ අවසාන වසරයි. ඕනෑම ගමනක්, කොතරම් කුඩා වුවත්, සෑම විටම විශිෂ්ට සැලැස්මකි