බ්‍රසීලයට යාමට එන්නත්

බ්‍රසීලයට යෑමට එන්නත් ගැන කතා කිරීම යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ එය වගකීම්වලින් නොව උපදෙස් වලින් කිරීමයි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ...

publicidad

ඔබ උත්සාහ කළ යුතු මෙක්සිකෝවේ සාමාන්‍ය කෑම වර්ග 7 ක්

මෙක්සිකානු ආහාර ගැන කතා කිරීම, පළමුවෙන්ම, අස්පෘශ්‍ය සංස්කෘතික උරුමය ලෙස වර්ගීකරණය කරන ලද ගැස්ට්‍රොනොමිය ගැන කතා කිරීම ...

ප්‍රවර්ග ඉස්මතු කිරීම්