කර්නාක් පන්සල

අපි ඊජිප්තුවට යනවාදැයි බැලීමට දේවල්

ඔබ ඊජිප්තුවේ සංචාරය කරන්නේ නම් ප්‍රධාන සංචාර මොනවාදැයි සොයා බලන්න. පන්සල් හා පිරමිඩ වැනි ඉතිහාසයෙන් හා ඇදහිය නොහැකි අවකාශයන්ගෙන් පිරුණු ස්ථානයකි.