ඉස්සන් සමග කොරියානු ෆ්‍රයිඩ් රයිස්

කොරියානු විලාසිතාවේ ඉස්සන් බැදපු බත්

සංචාරය කිරීමට එක් ක්‍රමයක් වන්නේ වෙනත් ආහාර පිසීමට උත්සාහ කිරීමයි. වෙනත් කලාපවල හෝ රටවල ආහාර අපව අභ්‍යවකාශයට ප්‍රවාහනය කරයි….