ඊජිප්තුව 2018 දී ග්‍රෑන්ඩ් ඊජිප්තු කෞතුකාගාරය විවෘත කිරීමට නියමිතය

පුරාණ ඊජිප්තුවේ පාරාවෝවරු තම බලය ක්‍රියාත්මක කර වසර දහස් ගණනක් ගතවී ඇතත් මැජික් සහ ...