ත්රාසජනක සෙවීමක් සඳහා මාලි වෙත යාමට හේතු 5 ක්

වසර ගණනාවක අභ්‍යන්තර ගැටුම් හා අස්ථාවරත්වයෙන් පසු සංචාරක ව්‍යාපාරය නැවතත් මාලි නුවරට පැමිණෙමින් සිටියි.