ගයානා හි ෂෙල් බීච්, කැස්බෑවන් බිත්තර දමයි

ඔබ දකුණු ඇමරිකාවේ සිතියම දෙස බලන විට බ්‍රසීලයේ විශාල පැතිකඩ ඔබේ අවධානයට ලක් වේ. දැන් තවත් බොහෝ දේ ...