පල්ලියේ හිස් කබල් දේවස්ථානය

හිස් කබල් 40.000 කින් යුත් අඳුරු පල්ලිය

සාමාන්‍යයෙන් මිනිසුන් අසාමාන්‍ය ස්ථාන කරා යාමට හෝ අවම වශයෙන් අපට දැන ගැනීමට අවශ්‍ය විටෙක ඔවුන්ව දැන හඳුනා ගැනීමට කැමතියි ...

publicidad

හවුස්කා කාසල් සහ නිරයේ ගේට්ටුව

චෙක් ජනරජයේ හවුස්කා කාසල් යනු බිත්ති හෝ දිය අගල නොමැති බලකොටුවකි. ඔහුට ඒවා තබා ගැනීමට කිසි විටෙකත් අවශ්‍ය නොවීය ...

ප්‍රවර්ග ඉස්මතු කිරීම්