ඩ්‍රෙස්ඩන් හි කුමක් කළ යුතුද?

ඩ්‍රෙස්ඩන් යනු සැක්සෝනි ප්‍රාන්තයේ අගනුවර වන ජර්මානු නගරයකි. එය පැරණි නගරයක්, ඉතා සංස්කෘතික, ඔබ කැමති නම් නියමයි ...

publicidad
වඩාත් ජනප්‍රිය ජර්මානු නගරය වන ඩසල්ඩෝෆ්

ඩොසල්ඩෝෆ් හි සංචාරක ව්‍යාපාරය

ජර්මනියේ චිකෙස්ට් නගරවලින් එකක් වන්නේ ඩසල්ඩෝෆ් ය. මෙහි sites තිහාසික ස්ථාන හරිත උද්‍යාන හා පල්ලි සමඟ සංයුක්ත වේ ...

ප්‍රවර්ග ඉස්මතු කිරීම්