අපෝ අයිලන්ඩ් බීච්

පිලිපීනයේ හොඳම වෙරළ තීරය

පිලිපීනය ලෝකයේ විශිෂ්ට වෙරළ ගමනාන්තයකි. ඔබට මඟ හැරිය නොහැකි මේ රටේ හොඳම වෙරළ කිහිපයක් අපි ඔබට පෙන්වන්නෙමු.