බොලොග්නා හි දැක ගත යුතු දේ

ඉතාලිය යුරෝපයේ විශිෂ්ට සංචාරක ගමනාන්තයකි. ඉතිහාසය, සංස්කෘතිය, භූ දර්ශන ... යමෙකුට දින ගණනාවක් එහි සැරිසැරීමට හැකිය ...

publicidad