බොස්නියා-හර්සගොවිනා හි පූජනීය වන්දනා ගමනාන්තයක් වන මෙඩ්ජෝගෝර්ජ්

පෘතුගාලයේ ෆාතිමා හෝ ප්‍රංශයේ දකුණේ ලූර්ඩ්ස් මෙන් බෝල්කන් කලාපයේ ස්ථානයක් තිබේ ...