මුර්ෂියා ආසන දෙව්මැදුර

මුර්ෂියා ආසන දෙව්මැදුර

ආසන දෙව්මැදුර සාමාන්‍යයෙන් සංචාරය කරන නගර කෙරෙහි විශාල උනන්දුවක් දක්වන කරුණු වේ, මන්ද ඒවා ප්‍රධාන ආගමික ගොඩනැගිල්ල වන බැවිනි ...

publicidad