අප්‍රිකාවේ ලස්සනම කාන්තාර

අප්‍රිකාවේ ඉතාමත් සුන්දර කාන්තාර වෙත සංචාරය කිරීම මඟින් ඔබට මහත් ත්‍රාසජනක මාත්‍රාවක් උපකල්පනය කළ හැකි නමුත් භූ දර්ශන සොයා ගැනීමට ද හැකි වේ ...

publicidad

මැයි මාසයේදී යා යුතු ස්ථානය: හොඳම ගමනාන්ත 10 ක්

මැයි මාසයේ සංචාරය කළ යුතු ස්ථානය ගැන මෙම ලිපියෙන් ඔබට පැවසීමට අපට අවශ්‍යය: හොඳම ගමනාන්ත දහය. හේතුව ඉතා සරල ය:

සන්තියාගෝ හි ප්‍රංශ මාර්ගය

කැමිනෝ ෆ්‍රැන්සිස් ඩි සන්තියාගෝ යනු යාකොබියානු මාර්ගය සාදන වන්දනාකරුවන් විසින් වැඩිපුරම භාවිතා කරනු ලැබේ. එය ද ...

ප්‍රවර්ග ඉස්මතු කිරීම්