මියුනිච්

මියුනිච් හි දැකීමට ඇති දේවල්

මියුනිච් ඔක්ටෝබර්ෆෙස්ට්ගේ උපන් ස්ථානය ලෙස ලොව පුරා පිළිගැනීමට ලක්ව ඇත, නමුත් මෙම නගරය ඊටත් වඩා වැඩිය. එය පිරී ඇත ...

Oktoberfest

මියුනිච් හි ඔක්ටෝබර්ෆෙස්ට් වෙත පිවිසෙන්න

සැප්තැම්බර් අග සහ ඔක්තෝබර් ආරම්භය පැමිණෙන අතර ගිම්හානය අවසන් වීම හා වැටීම ආරම්භ වනවා පමණක් නොව ...

publicidad