ගිම්හානය 2015, මොන්ටිනිග්‍රෝවේ හොඳම වෙරළ තීරය

බර්ලින් තාප්පය කඩා වැටීමෙන් හා නැගෙනහිර යුරෝපය නැවත සකස් කිරීමෙන් පසුව, නව ගමනාන්ත සිතියමෙහි දිස්විය ...