රියෝ ඩි ජැනීරෝ හි කළ යුතු කරුණු 5 ක්

දකුණු ඇමරිකානු නගරවල වඩාත් ජනප්‍රිය හා සංචාරක එකක් වන්නේ රියෝ ද ජැනෙයිරෝ ය. සදාකාලික උණුසුම සහිත වෙරළබඩ නගරය සහ ...