බේරූට් සංචාරයකදී නැරඹිය යුතු ස්ථාන 6 ක්

එක් පැත්තකින් මධ්‍යධරණි මුහුදෙන් සහ අනෙක් පැත්තෙන් කඳු වැටියෙන් මායිම්ව ඇති ලෙබනනය කුඩා ප්‍රදේශයක් තිබියදීත්, ...