ගේල්ස්

වේල්සයේ හොඳම ගිම්හාන ගමනාන්ත

මම මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ භූ දර්ශන වලට ආදරය කරන අතර ඒවා දැන හඳුනා ගැනීමට ඇති හොඳම ක්‍රමය වන්නේ ලන්ඩනයෙන් පිටවීමයි.

publicidad