මිරිස්සාවේ තල්මසුන්

මිරිස්සා, ශ්‍රී ලංකාවේ තල්මසුන් අභයභූමිය

ඩොල්ෆින්, තල්මසුන් සහ අනෙකුත් කැටේෂියන් ඔවුන්ගේ ස්වාභාවික වාසභූමිය වන සාගරයේ දැකීමට ඔබ කැමතිද? එසේ නම්, නැත ...

publicidad

ප්‍රවර්ග ඉස්මතු කිරීම්