එක් දිනකින් සෙවිල් හි දැකිය යුතු දේ

ඔබ ස්පාඤ්ඤයට සංචාරයක් සඳහා ගියහොත් හෝ අභ්‍යන්තර සංචාරක ව්‍යාපාරයක් කර සෙවිල් වෙත යාමට තීරණය කරන්නේ නම්, ඇතැම් ස්ථාන සහ නිශ්චිත...

publicidad

සෙවිල් හි කළ යුතු දේ

සෙවිල් එහි උණුසුම් ගිම්හාන සහ එහි සංස්කෘතික වස්තු සඳහා ප්‍රසිද්ධය, එබැවින් එය සංචාරය කිරීමට බෙහෙවින් නිර්දේශිත ගමනාන්තයකි…