ඉබීසා හි කැලා සලාඩා සහ කැලා සලාදෙටා

කැලා සලාඩා සහ කැලා සලාඩෙටා යනු අයිබීසා හි වෙරළ තීරයන් දෙකකි. ඒවා එකිනෙකට ඉතා සමීප ය, නමුත් මනාව නිර්වචනය කළ ප්‍රේක්ෂකයින් ඇත: එක් අතකින්, කැලා සලාඩා වඩාත් ජනප්‍රිය වන අතර අනෙක් පැත්තෙන් කැලා සලාදෙටා වඩාත් සමීප හා රළු ය.