විදේශ ගමන් බලපත්‍රය සහ වීසා බලපත්‍රය සඳහා අයදුම් කරන්න

ලොව සංචාරය කිරීමට හොඳම විදේශ ගමන් බලපත්‍රය සිංගප්පූරුව සතුව ඇත

  විදේශ සංචාරකයින්ගේ නිවාඩු කාලය තුළ සංචාරකයින්ගේ එක් කරුණක් වන්නේ ඔවුන්ට වීසා බලපත්‍රයක් අවශ්‍යද යන්නයි ...