බ්‍රිතාන්‍ය කෞතුකාගාරයේ ඇසිරියානු කලාව

ඇසිරියානු සහන

මම ඉතිහාසයට ඇත්තෙන්ම කැමතියි. ඊජිප්තුව ගැන මා තුළ පැහැදීමක් තිබුණත්, පුරාණ මැද පෙරදිග ශිෂ් izations ාචාරයන් ගැන මා වඩාත් උනන්දු වෙමි, ...

පැල්මයිරා, සිරියානු කාන්තාරයේ පුදුමයකි

අද මම ඔබට කියන්නට යන්නේ මම මෙතෙක් කර ඇති වඩාත්ම සිත් ගන්නා සුළු මාර්ගයක් වන පැල්මයිරා ගැන ය. හැකි විනෝද චාරිකාවක් ...

publicidad

ප්‍රවර්ග ඉස්මතු කිරීම්