හැම්බර්ග්

හැම්බර්ග් හි දැකීමට හා කළ යුතු දේ

හැම්බර්ග් යනු සුවිශේෂී නගරයක් වන අතර ජර්මනියේ දෙවන වඩාත් ජනාකීර්ණ නගරය වන අතර සියල්ලටම වඩා හරිතම වේ. එකක් සමඟ ගණන් කරන්න…