කැරිබියානු හොන්ඩුරාන් පාරාදීසය වන ඉස්ලාස් ඩි ලා බහියා

හොන්ඩුරාස් හි ඉස්ලාස් ඩි ලා බහියා යනු ලතින් ඇමරිකාවේ වඩාත්ම දර්ශනීය සංචාරක ගමනාන්තයකි. ගිය අවුරුද්දේ ...