මේජර්කා වෙරළ

මල්ලෝර්කා හි හොඳම වෙරළ තීරය

මල්ලෝර්කා යනු පැහැදිලි ජලය සහිත ඇදහිය නොහැකි වෙරළ තීරයක් තිබීම ගැන පුරසාරම් දෙඩීමට හැකි දූපතකි. මෙය හරියටම එයයි ...

publicidad