සෙගොවියා

එක් දිනකින් සෙගෝවියාවේ දැකිය යුතු දේ

කැස්ටිලා වයි ලියොන් ප්‍රජාව තුළ පිහිටා ඇති සෙගෝවියාව, එහි ආකර්ෂණීය ජලධරය නිසා බොහෝ නරඹන්නන් ආකර්ෂණය කරයි ...

publicidad