සූරිච් හි දැකිය යුතු දේ

ස්විට්සර්ලන්තයේ විශාලතම නගරය සූරිච්, එහි ආර්ථික, මූල්‍ය හා විශ්ව විද්‍යාල මධ්‍යස්ථානයයි. ඔබට ගුවන් යානයෙන්, මාර්ගයෙන් ...