மேரி

உலகில் மக்கள் இருப்பதைப் போல பல வகையான பயணிகள் உள்ளனர் என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள். எனது பயணங்கள் முழுவதும், நாங்கள் இயங்கக்கூடிய பலவிதமான ஆர்வங்களை நான் உணர்ந்தேன், ஆகவே ஆக்சுவலிடாட் வயாஜஸில் உங்கள் விடுமுறைகளை உலகின் எந்த மூலையிலும் முழுமையாக அனுபவிக்க தேவையான தகவல்களை நான் தருகிறேன்.

மரியா நவம்பர் 538 முதல் 2015 கட்டுரைகளை எழுதியுள்ளார்