சுசானா கார்சியா

விளம்பரத்தில் பட்டம் பெற்ற நான், புதிய கதைகளையும் இடங்களையும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளும் வரை எழுதவும் கண்டறியவும் விரும்புகிறேன். பயணம் என்பது எனது ஆர்வங்களில் ஒன்றாகும், அதனால்தான் அந்த இடங்களைப் பற்றிய அனைத்து தகவல்களையும் ஒரு நாள் பார்க்க நம்புகிறேன்.