வெளியேறுதல் ஐரோப்பா

கெட்அவேஸ் ஐரோப்பா ஐரோப்பாவில் பயணம் செய்ய அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு வலைத்தளம். அவர் தற்போது ஐரோப்பாவில் உள்ள ஆக்சுவலிடாட் வயாஜஸின் இடங்களின் ஒரு பகுதியாக உள்ளார்.

கெட்அவேஸ் ஐரோப்பா நவம்பர் 88 முதல் 2015 கட்டுரைகளை எழுதியுள்ளது