అబెర్డీన్, స్కాట్లాండ్‌లోని ఒక ముత్యం

  మీరు UK కి వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు, చాలా సార్లు మీరు లండన్‌లో ఒంటరిగా ఉండటానికి ఇష్టపడరు. ఆలోచన…