సియానా

ఇటాలియన్ నగరమైన సియానాలో ఏమి చూడాలి

సియానా, టుస్కానీలోని అందమైన ఇటాలియన్ భాగంలోని ముఖ్యమైన నగరాల్లో ఒకటి. చారిత్రాత్మక నగరం, సంపదతో ...