ఇస్లాస్ డి లా బహ్యా, కరేబియన్‌లోని హోండురాన్ స్వర్గం

హోండురాస్లోని ఇస్లాస్ డి లా బహ్యా, లాటిన్ అమెరికాలో అత్యంత అద్భుతమైన పర్యాటక ప్రదేశాలలో ఒకటి. గత సంవత్సరం ...