Mariela Carril

Oko ndisengumntwana bendikuthanda ukufunda ngezinye iindawo, amasiko nabantu bazo. Ndikholelwa ukuba ihlabathi liyindawo enkulu kwaye kukuhamba kuphela apho ubani anokuthi aqonde indlela uhlanga loluntu olwahluke ngayo. Ngenxa yesi sizathu, bendisoloko ndikuthanda ukufunda nemiboniso bhanyabhanya, yaye eyunivesithi ndithweswe isidanga kwiSocial Communication. Ndizama ukuhamba rhoqo, kufutshane okanye kude, kwaye xa ndithatha amanqaku ukuze ndikwazi ukuhambisa kamva, ngamazwi kunye nemifanekiso, ukuba yintoni na le ndawo ndiya kuyo kwaye ingaba ngubani na ofunda amazwi am. Kwaye ndicinga ukuba ukubhala kunye nokuhamba kuyafana, ndicinga ukuba bobabini bathatha ingqondo nentliziyo yakho kude kakhulu. Ndiyazi kakhulu ibinzana elithi ukungazi kuyanyangeka ngokufunda kwaye ubuhlanga bunyangwa kukuhamba. Ndiyathemba ukuba amanqaku ethu akuvumela ukuba uhambe ngokukhawuleza kwiindawo zamaphupha akho, ubuncinci kude kube yimini apho unokwenza uhambo ngokwakho. Ndibeka umzamo kuyo nganye yazo, ndiyaphanda kwaye ndiyazi ukuba ulwazi endilunikezayo luchanekile kwaye luya kukunceda.