ಮಿರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳು

ಮಿರಿಸ್ಸಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ತಿಮಿಂಗಿಲ ಅಭಯಾರಣ್ಯ

ಡಾಲ್ಫಿನ್‌ಗಳು, ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೆಟಾಸಿಯನ್‌ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆವಾಸಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ: ಸಾಗರ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲ ...

ಪ್ರಚಾರ

ಎಲ್ಲಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ (ಭಾಗ I)

ಇಂದು ನಾನು ಎಲಾ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇನೆ, ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ, ಭೌಗೋಳಿಕ ಕೇಂದ್ರ ...

ಮಿನ್ನೇರಿಯಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಫಾರಿ

ಇಂದು ನಾನು ಉದ್ಯಾನವನದ ಸಫಾರಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇನೆ ...

ಲಿಪ್ಟನ್ಸ್ ಸೀಟ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಚಹಾದ ಒಲಿಂಪಸ್

ಇಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇನೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿಹಾರ, ಲಿಪ್ಟನ್ ಸೀಟ್, ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ…