Anifeiliaid anialwch y Sahara

Mae anialwch y Sahara yn un o anialwch enwocaf y byd, gyda'i ddyddiau poeth a'i nosweithiau cŵl. Mae'n ymddangos na all unrhyw beth neu neb fyw ynddo ac, serch hynny, mae gan y Sahara lawer o fywyd.

Yn ei dwyni, lle gellir dychmygu nad oes diferyn o ddŵr sy'n cynnal bywyd, mewn gwirionedd mae'r gwrthwyneb yn digwydd: mae'r Sahara yn gorlifo â bywyd! Ei anifeiliaid yw rhai o rywogaethau hynaf y blaned ac maent wedi llwyddo i addasu i amodau byw nad ydynt yn hawdd o gwbl. gawn ni weld heddiw anifeiliaid y Sahara.

antelop addax

Mae'n fath o antelop gwastad-droed, coesau sy'n caniatáu iddynt deithio trwy'r tywod. Ond mae'n drueni ei fod yn mewn perygl o ddiflannu gan eu bod yn chwilio am eu cig a'u croen, yn ogystal â'r ffaith bod eu cynefin yn dirywio oherwydd cynhesu byd-eang a gweithredu dynol.

Heddiw mae'r anifeiliaid hyn yn llai nag yn y gorffennol ac oherwydd eu coesau, mae hefyd yn anodd iddynt ddianc rhag eu hysglyfaethwyr naturiol.

camel dromedary

Y camel a'r anialwch yn mynd law yn llaw a'r dromedary, y camel dau-dwmpath, yw cerdyn post clasurol y Sahara. Yma yn ei dwmpathau mae'r anifail yn storio braster, nid dŵr. Gall y camel yfed 100 litr o ddŵr mewn dim ond deng munud!

Mae hefyd yn anifail dof iawn, un o ddomestigau mawr yr anialwch, ac fe'i defnyddir yn aml gan ei fod yn gryf iawn ac yn gallu teithio llawer o gilometrau heb ddŵr na bwyd. Ffrind gorau dyn ar y ddaear sut wyt ti!

Dorcas Gazelles

A yw rhywogaethau mwyaf cyffredin o'r holl gazelles: Mae'n 65 centimetr o daldra ac yn pwyso tua 50 pwys. Enw arall y mae'n ei dderbyn yw "Ariel gazelle". Anifeiliaid llysieuol yw'r rhain sy'n bwyta dail o lwyni a choed.

Ydych chi wedi eu gweld yn neidio pan fyddant yn gweld eu hysglyfaethwyr? Nhw yw'r rhai ac, yn ôl yr arbenigwyr, maen nhw'n ei wneud i ddangos iddyn nhw eu bod mewn cyflwr da a'u bod nhw'n mynd i daro teirw eu bywydau. Mae ganddyn nhw ddewrder ydyn, ond serch hynny mae'n rhywogaeth sy'n agored iawn i niwed.

chwilen y dom

A yw hynny chwilen fach ddu sy'n popio llawer ac sy'n bwydo ar bopeth a adawyd gan anifeiliaid eraill. Mae tri math yn cael eu cyfrif, yr un sy'n gwneud peli baw, yr un sy'n cloddio tyllau a'r un sy'n eithaf diog ac ond yn byw mewn baw.

Mae'r arferiad eschatolegol hwn, sef gwneud peli o faw, yn cael ei ffafrio gan wrywod y rhywogaeth. Mae merched yn fwy i mewn i gloddio tyllau ac aros y tu mewn.

sarff corniog

Maent hefyd yn cael eu hadnabod fel nadroedd tywod a chan tyfu hyd at 50 centimetr o hyd. Yn unig ti'n gweld nhw yn y nos ac yn gyffredinol yn ystod y dydd y maent yn claddu eu hunain yn y tywod. A yw nadroedd gwenwynig a all achosi llawer o niwed i'r croen, dinistrio celloedd a chynhyrchu llawer o wenwyndra.

Mae'r sarff gorniog heddiw yn a rhywogaethau sydd mewn perygl yn bennaf oherwydd diraddiad eu hamgylchedd. Nid oes neb yn gwybod yn sicr pam fod ganddyn nhw gyrn dros eu llygaid, er y dyfalir ei fod i'w hamddiffyn rhag y tywod neu i lywio trwyddo neu i guddliwio...

madfall monitro

ymlusgiad ydyw super gwenwynig, gwaed oer, felly mae'r tymheredd amgylchynol yn cael effaith fawr ar eu gweithredoedd. Maen nhw'n byw mewn cychod gwenyn poeth a phan fydd hi'n oer nid ydyn nhw i'w gweld yn unman. Dyna pam nad oes gan y fadfall fecanwaith ymladd yn y bôn, felly pan fydd hi'n oer maen nhw'n mynd yn hynod amddiffynnol ac mae'n mynd yn ymosodol iawn.

Beth mae madfallod monitor yn ei fwyta? Maen nhw'n bwyta anifeiliaid bach fel llygod mawr, mamaliaid neu bryfed. Y cyfan y gallant ddod o hyd.

sgorpion llofrudd

Mae'n pryfyn gwenwynig ac maent yn defnyddio eu harfau mewn dwy ffordd: gyda'u pinnau hir y maent yn niweidio eu gwrthwynebwyr ac â'u pinnau llai a gwannach, un yn arbennig â blaen du, yw'r un y maent yn chwistrellu'r gwenwyn ag ef.

Mae gan y gwenwyn hwn niwrotocsinau ac mae'n cynhyrchu llawer o boen. Mae plant a'r henoed yn arbennig o agored i niwed felly troediwch yn ofalus. Y peth gwaethaf yw bod yna bobl sy'n eu marchnata ac yn eu gwerthu fel anifeiliaid anwes.

estrys anialwch

Aderyn nad yw'n hedfan, beth gwael. Dyna sut maen nhw bob amser yn meddwl amdani, ond mewn gwirionedd mae ei hanallu i hedfan yn gwneud iawn amdani trwy fod un o'r anifeiliaid cyflymaf yn y byd. Gall estrys redeg 40 milltir yr awr, er eu bod yn fawr.

Mae yna wahanol rywogaethau o estrys yn anialwch y Sahara, maen nhw'n rhoi wyau enfawr ac y mae gan ei goesau hirion ddau fysedd, yr hyn sydd wych ar gyfer cerdded yn mhell. Mae'r coesau hyn hefyd yn hynod gryf, gallant daro ciciau super, ac at hyn ychwanegir fod ganddynt olwg fendigedig a gwrandawiad eithriadol.

Yn gyffredinol, nid yw estrys anialwch yn mynd ymhell o ffynonellau dŵr ac os byddwch chi'n eu gwylio'n ofalus, byddwch yn ofalus, mae ysglyfaethwyr gerllaw. Beth maen nhw'n ei fwyta? Llwyni, glaswellt, weithiau anifeiliaid bach.

cŵn african gwyllt

Maent yn gŵn gwyllt egniol iawn ac yn dyfal iawn o ran mynd ar drywydd eu hysglyfaeth sydd, yn olaf, pan fyddant yn ei gyrraedd, yn ei ddiberfeddu. Mae cŵn yn byw yn y savannahs yn ne a chanol yr anialwch, yn buchesi unigol

Amcangyfrifir hynny mae eu cyfradd llwyddiant pan fyddant yn dechrau helfa dros 80%, 90% yn y Serengeti, pan fydd llwyddiant y llewod yn 30%. Maen nhw'n hynod lwyddiannus! Ac os nad oedd hynny'n ddigon, ar ôl lladd yr ysglyfaeth maent yn gadael i'r hen gwn a chŵn bach fwydo yn gyntaf.

cheetah sahara

Yr anifeiliaid hyn Maent mewn difodiant, erys tua 250 o anifeiliaid yng nghanolbarth a gorllewin y Sahara ac yn safana Swdan. Mewn cyferbyniad â cheetahs eraill mae'r isrywogaeth hon yn llai, gydag ychydig o liwiau cotiau, ac yn fyrrach.

Cheetahs anialwch y Sahara maent yn hela yn well yn y nos a hyny yn gynnyrch gwres iawn ei amgylchedd. Gallant hefyd oroesi yn hirach na'u cefndryd heb ddŵr, gan eu bod yn yfed gwaed eu hysglyfaeth.

llwynog fennec

Ffanc yn golygu llwynog yn Arabeg felly mae enw'r llwynog bach hwn ychydig yn ddiangen. Y llwynog mae'n fach, un o'r cŵn lleiaf yn y teulu yn cynnwys bleiddiaid, llwynogod a chwn. Mae ganddo ffwr ysgafn iawn ac mae hynny'n helpu i adlewyrchu golau'r haul.

y llwynog hwn mae ganddo arennau wedi'u haddasu yn yr anialwch, felly maen nhw'n lleihau colledion dŵr o'ch corff. Cael synnwyr arogli gwych a chlyw da iawn. Dyna pam maen nhw'n olrhain eu hysglyfaeth trwy wrando, yn y bôn. Gallant hefyd ddringo coed i chwilio am adar bach ac wyau.

Jerboas

Mae'n gnofilod sydd wedi addasu'n dda iawn i fyw yn yr anialwch garw. Gall neidio a rhedeg ar gyflymder uchel, felly dyna pam ei fod yn parhau i oroesi a dianc rhag ei ​​ysglyfaethwyr. Mae eu diet yn cynnwys pryfed, planhigion a hadau, y maent hefyd yn cael eu hydradu.

Babŵn Anubis

Mae'n rhywogaeth Affricanaidd iawn sydd hefyd i'w weld yn ardaloedd mynyddig y Sahara. Mae ganddo liw ychydig yn llwydaidd o bell, ond yn agos mae'n amryliw.

Mae'r gwrywod yn fwy na'r benywod ac yn goroesi yn yr anialwch trwy fwyta ychydig o bopeth, planhigion ac anifeiliaid bach.

bustard nubian

Mae'n isrywogaeth o deulu'r bustard. Aderyn yw hwnnw yn bwydo'n ffafriol ar bryfed, er os ydych chi'n newynog iawn gallwch chi fwyta hadau. Mae colli cynefin yn golygu bod llai a llai o aelodau o'r rhywogaeth hon, felly gellir ei ystyried mewn perygl.

draenog yr anialwch

Mae’n ddraenog bach sy’n parlysu pan mae’n teimlo dan fygythiad ac yn mynd yn bigog, felly mae’n anodd iawn ei ddal gan ei fod yn pigo ym mhobman. Sy'n bwyta? Pryfed, wyau a phlanhigion.

mongos main

Dyma'r mongows cynffonddu. Mae'n bwydo ar bryfed, er ei fod hefyd yn bwyta madfallod, cnofilod, adar a nadroedd. Hefyd yn gallu lladd a bwyta nadroedd gwenwynig, ond dim ond os ydych chi'n teimlo'n wirioneddol dan fygythiad.

Gall y mongows hwn ddringo coed yn llawer gwell na mongows arferol, felly mae'n bwyta llawer o adar.

hyena smotiog

A yw "gwenu hyena". Nid yw ar fin diflannu eto, ond mae'n wir fod ei nifer wedi bod yn lleihau dros amser a cholli'r amgylchedd naturiol. Os byddwn yn ei gymharu â rhywogaethau eraill o hyenas, mae ei smotiau'n ymddangos, er pan fydd yr hyena'n heneiddio mae ei lliwiau'n newid.

Mae'r hyena fraith yn hela ei ysglyfaeth ei hun.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

bool (gwir)