Beth i'w weld yn Navaluenga

Navaluenga

Mae'r hyn i'w weld yn Navaluenga yn gwestiwn nad yw'n cael ei ateb yn y mwyafrif o wefannau teithio. Oherwydd bod y dref fach hon yn nhalaith Avila mae y tu allan i lwybrau twristiaeth y gweithredwyr mawr.

Sin embargo, Navaluenga Mae'n rhyfeddod y mae'n rhaid i chi ei wybod. Mae gan y dref fach hon, sydd ddim ond can cilomedr o Madrid, dreftadaeth goffa ddiddorol. Ond, yn anad dim, amgylchedd naturiol breintiedig a gastronomeg blasus. Os yw'ch diddordeb wedi'i ennyn ynglŷn â beth i'w weld yn Navaluenga, rydyn ni'n mynd i siarad â chi am hyn i gyd.

Beth i'w wneud a beth i'w weld yn Navaluenga?

Gyda phrin dwy fil o drigolion ac wedi ymdrochi gan y Afon Alberche, ystyrir bod tref Avila yn borth i'r Sierra de Gredos. Mewn gwirionedd, mae wedi'i leoli ar uchder o 1700 metr ac mae sawl llwybr cerdded a mynydd yn cychwyn ohono. Felly, rydyn ni'n mynd i ddechrau siarad â chi am yr hyn i'w weld yn Navaluenga am ei amgylchedd naturiol rhyfeddol.

Y Sierra de Gredos

Cronfa Burguillo

Cronfa a chastell Burguillo

Fel y dywedasom wrthych, mae gwahanol lwybrau mynydd yn cychwyn o Navaluenga sy'n mynd â chi i leoedd diguro. Yn eu plith mae'r Ceunant Peñalar, gyda mwy na mil metr o uchder. Mae'n ardal o binwydd llawryf a gweld fwltur du. Yn ogystal, mae ganddo ddyfroedd y Cronfa Burguillo. Gyda llaw, byddwn yn dweud wrthych fod ynys yn y gors hon gyda chastell hardd sy'n atgoffa rhywun o'r rhai mewn chwedlau traddodiadol. Gallwch chi aros ynddo a theimlo fel cymeriad canoloesol.

Nid oes llai o ysblennydd ceunentydd Lanchamala a Chambronal Barranco. Mae gan y cyntaf, wedi'i amgylchynu gan glogwyni, gopa La Rubiera, sydd, yn ddwy fil metr o uchder, y drychiad uchaf yn yr ardal.

Rhyfeddod arall o dirwedd Navaluenga yw'r Gwarchodfa Naturiol Valle de Iruelas, sydd â gwerth ecolegol gwych. Mae hefyd yn ardal ar gyfer gwylio fwlturiaid duon, ond hefyd ar gyfer rhywogaethau eraill fel yr eryr ymerodrol neu'r hebog. Hyn i gyd heb anghofio ei goedwigoedd castan na gweddill ei ffawna. Ymhlith hyn, ceirw, baedd gwyllt neu genets.

Yn olaf, mae afon Alberche yn creu sawl pwll naturiol lle gallwch chi gymryd bath hyfryd. Ac yn y dôl o Trampalones fe welwch goedwigoedd pinwydd ac aroglau anhygoel. Gallwch ei gyrraedd ar droed a ar feic, gan fod ganddo ei lwybr penodol ei hun.

Ar y llaw arall, efallai y bydd yn syndod ichi glywed bod gan dref mor fach â Navaluenga gwrs golff gyda deg ar hugain hectar o lystyfiant, llynnoedd a chyfanswm o ddeg ar hugain o dyllau.

Treftadaeth grefyddol gyfoethog

Navaluenga

Stryd yn Navaluenga

Nid yw popeth yn natur yn Navaluenga. Mae ganddo hefyd dreftadaeth grefyddol ddiddorol. Ei esboniwr uchaf yw Eglwys blwyf Our Lady of the Villares, a adeiladwyd rhwng y XNUMXeg a'r XNUMXeg ganrif. Ar ei ffasâd, mae pedwar bwa carpal wedi'u cefnogi gan chwe cholofn, tra y dylech chi edrych ar y ffont bedydd Romanésg.

Hefyd, wrth ymyl y deml hon, gallwch chi weld y Croes Cerrillo de San Marcos, gydag arysgrif yn y sgript Gothig. Mae pensaernïaeth grefyddol y dref hefyd yn cynnwys meudwyon Nuestra Señora de la Merced, sy'n dyddio o'r ail ganrif ar bymtheg, pensaernïaeth San Isidro, y gellir ei gyrchu trwy fwa pedol, a Virgen del Espino, 1800 metr o uchder a lle cynhelir pererindod bob blwyddyn.

Y bont Romanésg

Pont Romanésg

Pont Romanésg Navaluenga

Un arall o symbolau Navaluenga yw ei bont Romanésg, sydd wedi'i chadw'n dda iawn. Fe'i hadeiladwyd yn yr XNUMXeg ganrif i hwyluso taith gwartheg i'r mynyddoedd. Mae eu dau ddyfrlliw enfawr. Fel y gwyddoch, dyma'r enw a roddir ar y darnau o waelod y pontydd sydd wedi'u siapio fel cwch i dorri'r dŵr.

Necropolis canoloesol uchel neu Las Cabezuelas: gweithgareddau eraill i'w gwneud yn Navaluenga

Llinell sip

Llinell sip

Yn agos iawn at Navaluenga mae necropolis canoloesol uchel Fuenteavila. Yn dyddio rhwng y XNUMXfed a'r XNUMXfed ganrif, mae ganddo o leiaf bymtheg beddrod a gloddiwyd mewn cychod gwenithfaen. Mae'r mathau hyn o ddyddodion yn gyffredin iawn ym mynyddoedd Avila ac roeddent yn fannau claddu pentrefi bach yr oedd eu heconomi yn seiliedig ar ecsbloetio da byw.

Ar y llaw arall, ar wahân i dreftadaeth goffaol ac ecolegol tref Avila, mae parc antur Y Cabezuelas. Ond gallwch chi ei fwynhau o hyd. Mae ganddo wahanol linellau sip a gweithgareddau hamdden eraill ar gyfer plant ac oedolion. A hyn i gyd yng nghanol natur ysblennydd.

Amgylchoedd Navaluenga

Casillas

Tref Casillas

Mae gan amgylchoedd y pentref rhyfeddol hwn o Ávila fannau o ddiddordeb yr ydym yn argymell ichi ymweld â nhw. Mae'n achos y Abaty Burgohondo. Y boblogaeth hon oedd prifddinas y cyngor yr oedd Navaluenga yn perthyn iddo yn y canol oesoedd.

Tua diwedd yr XNUMXeg ganrif rhoddwyd yr ardal i'r Urdd Ysbytywyr Sant Ioan o Jerwsalem i'w amddiffyn rhag ymosodiadau Mwslimaidd. Ar gyfer hyn, sefydlodd ei aelodau leiandy o dan erfyn San AgustínEr yn ddiweddarach cymerodd y Dominiciaid ofal ohoni.

Yn ei amser, roedd yn fynachlog bwysig iawn. Mae'r ffaith iddo dderbyn breintiau gan frenhinoedd fel Alfonso X the Wise, y Brenhinoedd Catholig neu Felipe II ac oddi wrth bopiau fel Alexander VI neu Leo X yn rhoi syniad i ni o hyn.

Ar hyn o bryd, dim ond ei heglwys sydd ar ôl o'r abaty. Mae'n gynllun Romanésg, er bod ganddo nenfwd coffi Mudejar godidog. Hefyd, yn ei allor gallwch weld olion paentiadau wal o'r XNUMXeg ganrif.

Tref swynol arall ger Navaluenga yw pentref Casillas, sy'n ymestyn rhwng coedwigoedd castan. Os ymwelwch â hi yn yr hydref, gyda lliwiau'r tymor, fe welwch dirwedd ysblennydd.

Pwysicach yw ardal Y Barraco, dim ond ugain munud mewn car o Navaluenga. Wedi'i gysgodi gan gopa Cebrera, mae'n cynnig mwy fyth o henebion a lleoedd o ddiddordeb i chi. Eich niwclysau canoloesol Avellaneda, Navalcarros neu Navalmulo, heddiw yn anghyfannedd.

Rydym hefyd yn eich cynghori i ymweld ag El Barraco y Eglwys Arglwyddes y Rhagdybiaeth, a adeiladwyd yn yr XNUMXeg ganrif, y bont Rufeinig, meudwyaeth La Piedad, adeilad Neuadd y Dref (hefyd o'r XNUMXeg ganrif) a thŵr Gaznata, dyddiedig o'r XNUMXeg ganrif.

Hefyd, ymhlith yr amgylchedd i'w weld yn Navaluenga, mae'n brydferth iawn Villanueva o Avila. Mae'r dref fach hon yn sefyll allan am dai traddodiadol cymdogaethau fel Las Tórdigas a Roblellano, sy'n ffurfio set ethnograffig ddiddorol. Ac yn olaf, byddwn yn siarad â chi am Navarrevisca, lle gallwch ymweld ag eglwys San Sebastián, meudwyon Humilladero a San Antonio, yn ogystal â phontydd amrywiol.

Ond, rhwng beth i'w wneud a beth i'w weld yn Navaluenga, mae'n rhaid i ni hefyd ddweud wrthych chi am ei gastronomeg. Ni allwch adael tref hyfryd hon Avila heb roi cynnig ar ei seigiau nodweddiadol blasus.

Gastronomeg Navaluenga

Stecen

Stêc asgwrn T o Ávila

Mae'r dref wedi bod yn ardal bugeiliaid ers canrifoedd. Am y rheswm hwn, mae ei fwyd yn gryf ac yn calorig, ond hefyd yn goeth. Ni fydd y rhai sydd ar ddeiet yn dod o hyd i lawer o seigiau i'w gynnal. Mae'n gastronomeg cryf, ond yn ddelfrydol ar gyfer ailwefru egni ar ôl mynd ar daith o amgylch y Sierra de Gredos.

Ymhlith y seigiau y gallwch chi eu blasu mae'r cawl garlleg, bydd hynny'n eich gwneud chi'n gynnes neu rai tatws wedi'u cwympo â torreznos sy'n flasus iawn. Nid llai grymus yw'r ffa lleol gyda chorizo.

Ond, a bod yn dref yn Avila, ni allwch golli'r stêc o Ávila na'r plentyn yn null Navaluenga nac mewn stiw. Gallwch hefyd ddewis y mochyn sugno neu'r mochyn sugno, yr iâr mewn pepitoria neu ddwylo'r mochyn a'r gwningen i'r heliwr.

Yn yr un modd, mae'n nodweddiadol o'r ardal cornazo, sy'n fath o bastai wedi'i lenwi â chorizo, cig moch ac wy. Ac mae'r pêl chicarrones, sy'n cael ei wneud â braster porc, ond sydd hefyd yn cynnwys siwgr ac anis.

Mae hyn yn ein harwain i ddweud wrthych am y losin nodweddiadol yn Navaluenga. Yn eu cylch, rydym yn eich cynghori i roi cynnig ar y fritters, y Yolks Santa Teresa (yn nodweddiadol o dalaith gyfan Ávila) neu'r tocinillo de cielo. O'r diwedd, maen nhw'n enwog yn nhref Avila eirin gwlanog, y gallwch chi ei flasu, er enghraifft, mewn surop.

Sut i gyrraedd Navaluenga?

Y Barraco

Y ffordd wrth iddi fynd trwy El Barraco

Mae'r ardal i'r de o Avila ac i'r gogledd-orllewin o Madrid. Mae gennych wasanaeth o bysiau o'r ddwy ddinas. O ran y cyntaf, mae'r cludiant yn cymryd tua hanner can munud i gyrraedd, tra, o ran Madrid, mae'r daith yn cymryd bron i ddwy awr.

Ar y llaw arall, os ydych chi'n teithio yn eich cerbyd eich hun, mae'r hyd yn cael ei fyrhau'n sylweddol. O Ávila, mae'n rhaid i chi fynd ar briffordd 403, sydd hefyd yn mynd drwodd Y Barraco. Yn union yn y dref hon, dylech adael i gyfeiriad San Juan de la Nava ac yna troi i'r de i gyrraedd Navaluenga.

Ar y llaw arall, os ewch chi i'r dref yn eich car o Madrid, mae'n rhaid i chi fynd i gyfeiriad Pozuelo y San Martin de Valdeiglesias ac yna cymerwch gyfarwyddyd i Y crynu. Cyn cyrraedd El Barraco, rhaid ichi droi i'r chwith Coves of Burguillo ac, ar ôl mynd trwodd El Rincón, byddwch yn cyrraedd Navaluenga.

I gloi, rydym wedi dangos ichi beth i'w weld yn Navaluenga. Rydym hefyd wedi dweud wrthych am yr amgylchedd naturiol hardd sy'n amgylchynu tref Avila a sut y gallwch ail-wefru'ch batris wrth fwynhau gastronomeg godidog yr ardal. Mae gennych chi gwrs golff hyd yn oed, os ydych chi'n hoffi'r gamp. Nawr mae'n rhaid i chi benderfynu dod i adnabod y dref hardd hon yn y Sierra de Gredos.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

bool (gwir)