Y chwe dinas fwyaf diogel yn y byd

Penderfynwyd ar y chwe dinas fwyaf diogel yn y byd trwy astudiaeth a baratowyd gan Uned Cudd-wybodaeth y papur newydd Americanaidd o fri The Economist. Ar gyfer hyn, astudiodd ei reolwyr gyfanswm o drigain o ddinasoedd mawr.

O ran pob un ohonynt, fe wnaethant ddadansoddi pedwar paramedr. Y cyntaf oedd y diogelwch digidolhynny yw, mynediad i'r Rhyngrwyd i'w thrigolion a pha mor agored ydyn nhw i seiber-ymosodiadau. Yr ail agwedd oedd iechyd a'r amgylchedd (ansawdd aer a dŵr, yn ogystal â glendid ei strydoedd). Canolbwyntiodd y trydydd ar addasu ei gynllunio trefol i'r dinasyddion, hynny yw, nifer y ardaloedd cerddwyr neu ardaloedd gwyrdd. O'r diwedd, y pedwerydd oedd troseddoldeb a ddioddefodd o droseddau stryd a llygredd gwleidyddol. Os ydych chi eisiau gwybod enwau'r dinasoedd hyn, rydyn ni'n eich annog chi i barhau i ddarllen.

Y Chwe Dinas Ddiogel yn y Byd: O Tokyo i Toronto

Yn ddiddorol, mae'r tri lle gorau ymhlith y chwe dinas fwyaf diogel yn y byd yn cael eu meddiannu Dinasoedd Asiaidd. Yna dewch Ewropeaidd, un o Oceania ac un arall o'r Unol Daleithiau. Ond, gan ein bod ni'n hoffi teithio ac yn adnabod y gorau o bob dinas, yn ogystal â siarad am ddiogelwch yn y chwech hyn, rydyn ni'n mynd i ddangos i chi ei henebion mwyaf rhagorol.

1.- Tokyo

Cysegr Meiji

Cysegrfa Meiji Tokyo

Mae prifddinas Japan yn gyfredol oherwydd bod y Gemau Olympaidd yn cael eu cynnal yno. Heb os, cymerodd y rhai a'i dewisodd fel y lleoliad ei ddiogelwch i ystyriaeth. Allan o gyfanswm o 100 pwynt, cafodd 92. Ond, os yw'n sefyll allan am rywbeth, mae ar gyfer paramedr diogelwch digidol, oherwydd yn hyn cyflawnodd sgôr o 94. Mae dinas Japan wedi bod yn arwain y dosbarthiad hwn ers chwe blynedd. Ond, o ystyried hyn, rydych wedi penderfynu ei wybod, byddwn yn dangos i chi rai o'i leoedd mwyaf diddorol.

Mae yna lawer y mae'n rhaid i chi ei weld yn Tokyo, ond gallwch chi ddechrau gyda'r Teml Sensoji a chysegrfa Shinto o Asakusa, wedi eu canfod ynghyd. Wedi hynny, rydym yn eich cynghori i fynd i ardal Aberystwyth Harajuku, ble byddwch chi'n gweld y gwerthfawr Cysegrfa Meiji a'r stryd Omotesando, sydd â siopau unigryw.

Ond, os ydych chi am gael golygfa banoramig o'r ddinas, ewch i fyny i'r Twr Mori, sydd ag arsyllfa ar ei 52ain llawr neu yn coeden awyr, gyda'i 634 metr o uchder. Fodd bynnag, llawer mwy chwilfrydig yw'r Twr Tokyo, replica o dwr Eiffel (dyma ni'n eich gadael chi erthygl am hyn) wedi'i adeiladu i wasanaethu fel canolfan telathrebu. Yn olaf, mae'n nodweddiadol iawn ymweld â Tokyo ysblennydd Parc Ueno, rhyfeddod pan fydd y blodau ceirios yn eu blodau.

2.- Dinas Singapore

Cerflun Parc Merlion

Parc Merlion

Mae'r ddinas Asiaidd arall hon yn ail yn safle'r chwe dinas fwyaf diogel yn y byd. Yn benodol, mae wedi sicrhau'r sefyllfa hon ar gyfer ei seilweithiau ac, yn anad dim, am ei trosedd isel. Mewn gwirionedd, mae ganddo'r gyfradd droseddu isaf ar y blaned gyfan.

Ar y llaw arall, os ydych chi am ymweld ag ef, rydyn ni'n argymell eich bod chi'n mynd i'r gerddi wrth y bae, rhyfeddod modernaidd. A hefyd eich bod chi'n dod yn agosach at India Fach, y gymdogaeth lle mae'r gymuned hon yn byw ac sydd â nifer o demlau Bwdhaidd.

Ar y llaw arall, mae adeilad adeilad o Marina Sands Bay Mae'n un o symbolau'r ddinas, gyda'i thri thwr a'i llwyfan uchaf sy'n dynwared llong. Yn agos iawn ato mae'r enwog cerflun parc merlion.
Yn olaf, peidiwch ag anghofio ymweld ag ardal Aberystwyth Cei Clarke, gyda'i dai lliwgar. Er, os ydym yn siarad am y rhain, ni ddylech golli'r Teras Peranakan. Ac, wrth ymyl y lleoedd hyn, ewch i Chinatown, lle mae'r deml Sri Mariamman, yr hynaf yn y ddinas.

3.- Osaka, Japaneaidd arall ymhlith y chwe dinas fwyaf diogel yn y byd

Castell Osaka

Castell Osaka

Mae'r trydydd lle yn y dosbarthiad hwn wedi'i feddiannu gan ddinas arall yn Japan, sy'n dweud llawer am Wlad yr Haul sy'n Codi, fel y'i gelwir. O dan ymddangosiad anhrefnus, mae'r drydedd ddinas fwyaf yn Japan yn sefyll allan gyda sgôr o 90,9 allan o 100. Ymhlith y pedair agwedd y dywedasom wrthych eu bod wedi cael eu dadansoddi, mae Osaka yn cael ei sgôr orau yn y o ansawdd ac amgylchedd glanweithiol.

Ond mae gennych lawer i'w weld hefyd yn ninas ynys Honsu. Ei brif heneb yw'r ysblennydd castell osaka, a adeiladwyd yn yr XNUMXeg ganrif a thu mewn mae amgueddfa. Ar y llaw arall, os ydych chi am gael golygfa o'r ddinas, gallwch fynd i fyny i'r Twr Tsutenkaku, 103 metr o uchder ac wedi'i leoli yng nghymdogaeth unigryw Aberystwyth Shinsekai, lle gallwch chi hefyd weld y deml Shitennoji.

Yn yr un modd, os ydych chi'n hoff o acwaria, mae'r un yn Osaka yn un o'r mwyaf yn y byd. Mae ganddo 620 o wahanol rywogaethau wedi'u dosbarthu mewn 14 tanc. Yn olaf, peidiwch â gadael y ddinas heb roi cynnig ar y ddysgl y mae'n enwog amdani: yr okonomiyaki, sy'n aml yn cael ei gymharu â pizza neu grempogau.

4.- Amsterdam

Yr Rijksmuseum

Rijksmuseum yn Amsterdam

Roedd yn rhaid aros am y pedwerydd safle i weld y ddinas Ewropeaidd gyntaf ar y rhestr hon. Yn achos Fenis y Gogledd, fel y'i gelwir, mae wedi sicrhau Pwyntiau 88 allan o 100. Ond mae'n sefyll allan, yn bennaf, am ansawdd ei wasanaethau misglwyf a'i amgylcheddiaeth, yn ogystal â thryloywder ei system wleidyddol.

Ni allwn ddweud fawr wrthych am yr hyn sy'n rhaid i chi ei weld yn Amsterdam nad ydych chi'n ei wybod eisoes. Mae dinas yr Iseldiroedd yn un o'r rhai y mae twristiaeth yn ymweld â hi fwyaf yn Ewrop i gyd ac mae ganddi sawl safle, fel ei CANALES neu Ardal golau coch, wedi'i restru ymhlith yr enwocaf yn y byd.

Fodd bynnag, rhaid inni grybwyll rhai o'i henebion. Ar ôl cael coffi yn ei ddim llai poblogaidd siopau coffi, gallwch ymweld â'r Hortus Botanicus, un o'r gerddi hynaf o'r fath yn y byd. Fe ddylech chi hefyd weld y Tŷ Anne Frank, symbol o'r frwydr yn erbyn barbariaeth Natsïaidd, wedi'i droi'n amgueddfa.

Ond, os ydym yn siarad am y rhain, yr enwocaf yn Amsterdam yw'r Cenedlaethol amgueddfa, wedi'i leoli yn yr hardd Palas Brenhinol o Dam Square (lle mae hefyd Eglwys Gothig Neuwe Kerk) ac wedi ystyried un o'r orielau celf pwysicaf ar y blaned. Heb anghofio'r Concertgebouw, neuadd gyngerdd wedi'i gosod mewn adeilad neoglasurol ysblennydd.

5.- Cynrychiolaeth Sydney, Awstralia ymhlith y chwe dinas fwyaf diogel yn y byd

Tŷ Opera Sydney

Opera Sydney

Mae dinas fwyaf Awstralia yn ôl maint a phoblogaeth i'w gweld yn y safle hwn am sawl rheswm. Ond mae'r prif un yn cyfeirio at ei pryder ecolegol. Cynlluniwyd ei ddatblygiad gyda'r parch mwyaf at natur, o ran ei gynllunio trefol a digonedd yr ardaloedd gwyrdd.

Os ydych wedi penderfynu ymweld â Sydney, rydym yn eich cynghori i gychwyn yn union mewn parciau fel Olympaidd, y Centenario neu Hyde Park, yn ogystal â chan Gerddi Botaneg Brenhinol a Sw Taronga. Gallwch chi hefyd fwynhau hyfryd traethau fel Manly neu Bondi.

O ran ei henebion, mae'r eglwys gadeiriol santa maria, gem o arddull neo-gothig; y pont bae sydney, a urddwyd ym 1932 ac sy'n fwy na chilomedr o hyd; y Tŷ'r Morlys, sedd Llywodraeth Gyffredinol Awstralia, neu'r enwog Tŷ Opera, symbol o'r ddinas gefnforol.

Yn olaf, rydym yn argymell eich bod yn ymweld â chymdogaethau fel Y creigiau, yr hynaf yn y ddinas ac yn llawn caffis, bwytai a siopau; yr un o Paddington, gyda'i dai yn arddull Fictoraidd, neu dai Chinatown, lle cynhelir llawer o weithgareddau diwylliannol.

6.- Toronto, dinas gyntaf America

Toronto

Golygfa o toronto

Yn y rhestr o'r chwe dinas fwyaf diogel yn y byd, Toronto Canada yw'r Americanwr cyntaf. Rydych chi wedi sicrhau sgôr o 87,8 dros 100 diolch yn bennaf i'r diogelwch personol a digidol da y mae'n ei gynnig i'w ddinasyddion.

Felly, os ydych chi'n teithio i ddinas Canada, gallwch chi fod yn bwyllog ynghylch troseddu. Felly, gallwch chi fwynhau'r gwibdeithiau sy'n cael eu trefnu i archwilio'r Llyn Ontario a'i ynysoedd. Ymhlith y rhain, mae'r Ynys y Ganolfan, lle mae replica wrth raddfa o Toronto ar ddechrau'r ugeinfed ganrif.

Fodd bynnag, prif atyniad y ddinas yw'r Twr CN, sef 553 metr o uchder, yw'r pedwerydd adeilad talaf yn y byd. Nid oes angen i ni esbonio'r farn sydd gennych o'r Pod Awyr, golygfan sydd 447 metr uwchben daear y ddinas.

Hefyd, mae'n rhaid i chi weld yn Toronto adeilad yr hen Neuadd y Dref, o arddull neo-gothig; y Casa Loma, sy'n edrych fel castell canoloesol; yr ysblennydd Gorsaf yr Undeb neu'r adeiladau mwyaf modern, ond dim llai ysblennydd o'r Amgueddfa Frenhinol Ontario, yn ymroddedig i hanes natur, a'r Oriel Gelf, sy'n gartref i'r casgliad celf mwyaf yng Nghanada.

I gloi, rydym wedi dangos ichi y chwe dinas fwyaf diogel yn y byd gan ystyried eu troseddau isel, ond hefyd eu hamodau byw da a'u pryder am yr amgylchedd. Fodd bynnag, byddem yn gadael yr erthygl hon yn anghyflawn pe na baem yn dweud wrthych am y pedwar sy'n dilyn y rhai a grybwyllir yn y dosbarthiad. Yn ymwneud Washington, Copenhagen (dyma chi erthygl am y ddinas hon), Seoul y Melbourne. I ddod o hyd i'r Sbaeneg cyntaf, mae'n rhaid i ni fynd yn ôl i safle XNUMX, lle mae hi Madrid wedi'i ddilyn yn syth gan Barcelona.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

*

*

bool (gwir)