Ffeithiau difyr am draphont ddŵr Segovia

Traphont Ddŵr Segovia

Trafod ffeithiau rhyfedd am draphont ddŵr Segovia Mae'n golygu mynd trwy ddwy fil o flynyddoedd o hanes. Oherwydd bod y gwaith peirianyddol godidog hwn wedi'i adeiladu yn yr ail ganrif ar ôl Iesu Grist, yn benodol, o dan fandad yr ymerawdwr Trajan neu egwyddorion Adriano.

Felly, mae yna lawer o chwilfrydedd, anecdotau a chwedlau a gynhyrchir gan yr adeilad gwych hwn sy'n ategu cyfadeilad anferthol ysblennydd Segovian. Byddwn hefyd yn siarad am yr un hon, ond yn awr rydym yn mynd i ganolbwyntio ar y ffeithiau chwilfrydig am draphont ddŵr Segovia nad yw, ar y llaw arall, yr unig un y gallwch ei weld yn Sbaen. Er enghraifft, yn y ddinas dim llai trawiadol o Merida, mae gennych chi rhai Gwyrthiau a San Lázaro.

Hanes Ychydig

Traphont ddŵr Segovian

Traphont ddŵr drawiadol Segovia

Rhagflaenydd y Segovia presennol yw a tref Celtiberian yr hwn, yn ystod y rhyfeloedd rhwng y Rhufeiniaid a'r Lusitaniaid, a barhaodd yn ffyddlon i'r rhai gynt. Efallai fel gwobr amdani, dros amser daeth yn ddinas bwysig yr oedd ei miloedd o drigolion angen dŵr. Dyna oedd y rheswm dros adeiladu’r draphont ddŵr.

Yn ddiweddarach, cafodd ei gadw gan y Visigothiaid, ond nid gan y Mwslemiaid. Yn 1072, dinistriwyd rhan trwy ymosodiad milwyr Arabaidd, er ei fod eisoes wedi'i ailadeiladu yn y XNUMXfed ganrif. Fodd bynnag, mae'r draphont ddŵr wedi bod yn un o'r henebion sydd wedi gwrthsefyll treigl amser orau yn y byd.

Mewn gwirionedd, mae wedi goroesi hyd heddiw mewn cyflwr da o ran cadwraeth. Er gwaethaf popeth, roedd cylchrediad y cerbydau o dan ei fwâu, a oedd yn bodoli hyd 1992, ac amgylchiadau eraill yn ei ddistrywio. A hyn a barodd iddo ymostwng i adfer eisoes ar ddechrau'r XNUMXain ganrif.

Mesuriadau traphont ddŵr Segovia

ochr y draphont ddŵr

Golygfa ochr o'r draphont ddŵr

Ar yr olwg gyntaf, efallai y byddwch chi'n meddwl bod yr em hon o beirianneg Rufeinig wedi'i chyfyngu i'r rhan rydyn ni'n ei gweld ynddi sgwâr Azoguejo yn Segovia. Dyma'r enwocaf, ond y draphont ddŵr yn mesur 16 186 metr. Dechreua ymhell o'r ddinas, mewn lle a elwir Y Celyn, lle mae'r Ffynon dwr Fuenfría sef yr hwn oedd yn arwain i'r ddinas.

Fodd bynnag, yn rhyfedd, y draphont ddŵr nad oes ganddo anwastadrwydd gormodol. Mae'r rhan gyntaf yn cyrraedd seston y plas. Yna mae'n mynd i'r alwad Ty'r Dyfroedd, lle tynnwyd y tywod. Ac mae'n parhau ar hyd darn o lethr un y cant nes iddo gyrraedd Segovia. Eisoes yn yr un hon, mae'n mynd trwy leoedd fel y Sgwariau Diaz Sanz ac Azoguejo, lle gallwch weld ei ran fwyaf poblogaidd. Gyda'i gilydd, mae'r gamp drawiadol hon o beirianneg yn cyflwyno llethr o 5%..

Y draphont ddŵr mewn ffigurau

Y draphont ddŵr yn y nos

Delwedd nos o draphont ddŵr Segovia

Os ydym yn sôn am ffeithiau chwilfrydig am draphont ddŵr Segovia, mae’n angenrheidiol inni ddangos rhai o’i ffigurau mwyaf arwyddocaol ichi. Yn gyntaf oll, byddwn yn dweud wrthych ei fod wedi 167 bwa wedi eu cynnal gan 120 o bileri. Hefyd, Mae 44 o'r rheini yn arcêd dwbl ac y mae gan rai y rhan uchaf oleuni o fwy na phum metr, tra prin y cyrhaedda y rhai isaf bedair a haner.

Ar y llaw arall, fel sy'n rhesymegol, y draphont ddŵr mae ganddo adran fwy trwchus ar y gwaelod. Yn benodol, 240 wrth 300 centimetr. O ran yr un yn yr ardal uchaf, mae'n 180 wrth 250 centimetr. Ond mwy o syndod yw'r ffigur canlynol: yn gyfan gwbl, Mae'n cynnwys 20 o gerrig neu gerrig nadd gwenithfaen mawr.. Yn rhyfedd iawn, nid yw'r rhain yn cael eu gludo â morter, ond trefnu un ar ben y llall heb selio. Cefnogir y gwaith adeiladu gan cydbwysedd cymhleth a gwych o rymoedd.

Bydd gennych ddiddordeb hefyd mewn gwybod ffeithiau chwilfrydig eraill am draphont ddŵr Segovia: Er enghraifft, ei bod wedi uchder uchaf o 28,10 metr ac y gallai ei gamlas gludo rhwng 20 a 30 litr o ddŵr yr eiliad. Llai hysbys yw bod, ar y bwâu uchaf, arwydd Rhufeinig gyda llythrennau efydd a oedd yn cynnwys enw'r adeiladwr a'r flwyddyn.

Hefyd, ar y brig dwy gilfach yn un ohonynt yr oedd delw o Hercules, sylfaenydd y dref yn ôl y chwedl. Eisoes ar adegau o Brenhinoedd Catholig, dwy ddelw o'r Morwyn Carmen a San Sebastián. Fodd bynnag, heddiw dim ond y cyntaf o'r ddau weddillion hyn, y mae eraill yn eu nodi fel y Morwyn y Fuencisla, nawddsant Segovia.

Gyda llaw, mae'r gair traphont ddŵr hefyd yn dod o'r Lladin. yn bendant o'r enw dwr a'r ferf cynnyrch, sy'n golygu, yn y drefn honno, "dŵr" a "gyriant". Felly, y cyfieithiad llythrennol fyddai "ble mae'r dŵr yn llifo".

Chwedlau a ffeithiau chwilfrydig eraill am draphont ddŵr Segovia

Y draphont ddŵr oddi uchod

Golygfa o'r awyr o draphont ddŵr Segovia

Bu'n rhaid i waith â dwy fil o flynyddoedd o hanes, trwy rym, esgor ar chwedlau chwilfrydig. Yr enwocaf ohonynt yn cyfeirio at ei wneuthuriad ac yn cynnwys y Diafol. Dywed mai merch oedd â gofal am gyflenwi dŵr i’r maenordy y bu’n gweithio iddo a’i fod yn y Plaza del Azoguejo. I wneud hyn, roedd yn rhaid iddi ddringo'r mynydd bob dydd a dod i lawr yn llawn piserau. Roedd yn waith caled iawn oherwydd y llethrau serth yr oedd yn rhaid eu goresgyn.

Felly roeddwn yn sâl o wneud hynny. Un diwrnod ymddangosodd y Diafol iddo a chynnig cytundeb. Ti Byddwn yn adeiladu traphont ddŵrOnd, pe bai'n ei orffen cyn i'r ceiliog ganu, byddai'n cadw ei enaid. Derbyniodd y ferch y cytundeb, er, tra bod y Diafol yn gweithio, dechreuodd edifarhau. Yn olaf, pan nad oedd ond un garreg ar ôl i'w gosod a Satan wedi addo'n hapus iawn iddynt, canodd yr anifail fore Sadwrn a thyllodd pelydryn o heulwen yr adeiladwaith newydd. Felly, methodd yr Un Drwg a'r ferch achub ei enaid. Yn union, yn y man lle mae'r garreg ar goll, fe'i gosodwyd delw y Forwyn Rydym eisoes wedi sôn amdanoch.

Ond nid yma y daw y peth rhyfedd am y chwedl hon i ben. Eisoes yn 2019, fe'i gosodwyd yn y stryd San Juan cerflun sydd wedi achosi llawer o ddadlau. Yn ymwneud delw arg oddeutu cant saith deg centimetr o uchder sy'n cymryd hunlun o flaen y draphont ddŵr ei hun. Y cerflunydd sy'n gyfrifol am y gwaith Jose Antonio Albella ac am dalu teyrnged i'r chwedl enwog. Ond nid oedd pawb yn ei hoffi.

Segovia, llawer mwy na'r draphont ddŵr

Alcazar o Segovia

Alcazar ysblennydd Segovia

Fel y dywedasom wrthych ar y dechrau, ni allwn orffen yr erthygl hon heb siarad am henebion eraill sydd gan Segovia ac nad oes ganddynt ddim i'w genfigen at y draphont. Oherwydd eu bod mor ysblennydd a godidog â hon ac wedi arwain at ddatgan y ddinas Castilian fel Treftadaeth y Byd.

Yn gyntaf oll, rhaid inni siarad â chi am Alcazar, adeiladwaith breuddwyd a fydd yn eich cludo i gestyll cartŵn eich plentyndod. Yn wir, dywedir iddo wasanaethu Walt Disney fel ysbrydoliaeth i'r castell o Snow White. Dechreuodd ei adeiladu ar ddechrau'r XNUMXfed ganrif ac mae'n un o'r henebion yr ymwelir ag ef fwyaf ynddi Sbaen. Mae dau ddeg dau o frenhinoedd a llawer o bersonoliaethau rhagorol eraill wedi mynd trwy ei neuaddau.

Wrth iddo godi ar fryn sy'n tra-arglwyddiaethu ar y dyffryn yr Eresma, mae ei blanhigyn yn afreolaidd i addasu i siâp y tir. Fodd bynnag, gallwch wahaniaethu rhwng dwy ran ynddo: Mae gan y rhan gyntaf neu'r rhan allanol batio Herrerian gyda ffos a phont godi. Ond ei elfen bwysicaf yw'r gwerthfawr twr gwrogaeth ai Juan II, gyda'i ffenestri pyst a'i bum twr. O'i ran, mae'r ail neu'r tu mewn yn cynnwys ystafelloedd fel rhai'r Orsedd, y Galera neu'r Pinafalyn ogystal a'r capel.

Dim llai o werth fel heneb wedi y eglwys gadeiriol santa maria, sef yr adeilad arddull Gothig olaf a godwyd yn Sbaen. Mewn gwirionedd, fe'i hadeiladwyd eisoes yn yr XNUMXeg ganrif, yng nghanol Dadeni. Galwch "Arglwyddes y Cadeirlannau", Yn ei adeiladu yn cymryd rhan penseiri mor bwysig ag Juan Gil de Hontanon. Yn allanol, mae'n sefyll allan am ei sobrwydd a'i ffenestri hardd.

O ran y tu mewn, mae ganddo dri chorff a cherdded. Yn ogystal, rydym yn argymell eich bod yn gweld capeli fel yr un yn Sacrament Bendigedig, gyda darn allor oherwydd Jose de Churiguera, ton o San Andrés, gyda triptych Fflemaidd hardd gan Ambrosius Benson. Ond dim llai prydferth yw'r Prif allor Sabatini o y Capel y Disgyniad, gyda gwaith Crist o Gregory Fernandez. Mae ganddo hefyd ddiddorol amgueddfa sy'n gartref i waith Berruguet, VanOrley y Sanchez Coello.

Torreon de Lozoya

Tŵr Lozoya

Nid yr eglwys gadeiriol yw'r unig adeilad crefyddol y dylech ymweld ag ef yn Segovia. Hefyd yn drawiadol yn mynachlogydd Parral, gyda'i chloestrau Gothig, Mudejar a Plateresque, a o San Antonio el Real, arddull Gothig Elisabethaidd, er mai Mudejar yw ei phrif gapel hefyd. Hefyd, maen nhw'n brydferth eglwysi St Stephen, gyda'i dwr main, sy'n gartref i'r clochdy Romanésg uchaf yn Sbaen; yr o San Millan y San Martin gyda'i phorticoes godidog, neu y o'r wir groes, Romanesque a briodolir i'r Temlwyr.

Yn olaf, o ran pensaernïaeth sifil Segovia, yn ogystal â'r Alcázar, mae'n rhaid i chi weld y Torreon de Lozoya, dyddiedig i ddiwedd y XNUMXfed ganrif; yr Palasau Ardalyddion Quintanar a Marcwis Arco, y ddau o'r un cyfnod, a'r tai Juan Bravo, Diego de Rueda neu Los Picos, a elwir felly oherwydd ei ffasâd unigryw.

I gloi, rydym wedi dangos y gorau i chi ffeithiau rhyfedd am draphont ddŵr Segovia. Ond roeddem hefyd eisiau siarad â chi am rhyfeddodau eraill Beth mae'r ddinas hardd hon yn ei gynnig i chi? Castilla y Leon. Meiddiwch gwrdd â hi a darganfod yr henebion hyn drosoch eich hun.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*