Goleudy Ceffylau yn Cantabria

Goleudy Ceffylau yn Cantabria

Ydych chi wedi clywed am Goleudy ceffyl yn Cantabria? Os ydych chi wedi ymweld â'r ardal, mae'n siŵr y byddan nhw wedi argymell eich bod chi'n mynd ato. Mae wedi ei leoli yn y bwrdeistref o Santoña, yn enwog am ei brwyniaid, ond hefyd am ei gaerau arfordirol a henebion eraill.

Y cyfan Arfordir Cantabrian mae'n wych. Ond yn amgylchoedd goleudy y Ceffyl mae ganddi dirweddau ysblennydd. Mae hyn yn benodol yn y mownt buciero, o ble y gallwch weld clogwyni mawreddog a hardd traethau fel Berria, gyda'i fwy na dwy fil o fetrau o hyd a'i thywod mân. Felly, os nad ydych chi'n ei wybod eto, eich bod chi'n penderfynu ymweld ag ef, rydyn ni'n mynd i esbonio popeth sydd angen i chi ei wybod am oleudy El Caballo yn Cantabria.

Sut i gyrraedd y Goleudy Ceffylau

Clogwyn Goleudy Ceffylau

Clogwyni Mynydd Buciero

Adeiladwyd y goleudy ei hun yn 1863 ac mae’n un o atyniadau mawr Santoña am ei olygfeydd bendigedig. Y peth cyntaf y dylem ei nodi yw nad yw mynediad ato yn hawdd. Bydd rhaid i chi disgyn 763 o gamau a adeiladwyd gan garcharorion carchar Dueso o fewn fframwaith prosiect Nácar.

Gallwch hefyd gael mynediad ar y môr os yw amser yn caniatáu hynny. Yn yr achos hwn, byddwch yn cyrraedd pier bach lle bydd yn rhaid i chi ddringo 111 o risiau. Mae'r daith o borthladd Santoña yn para tua awr a hanner, ond mae'n cynnig i chi tirweddau teilwng o unrhyw gylchgrawn teithio. O'i ran ef, roedd yr adeilad yn cynnwys dau floc. Y cyntaf oedd cartref ceidwad y goleudy, sydd eisoes wedi'i ddymchwel. A'r ail yw'r goleudy ei hun, nad yw bellach yn cael ei ddefnyddio ychwaith.

Ond, gan ddychwelyd i'r mynediad ar droed, mae'r llwybr hefyd yn cynnig delweddau ysblennydd i chi. A byddwch yn gweld hyd yn oed yn fwy os byddwch yn gwneud unrhyw un o'r llwybrau cerdded sy'n mynd i'r lle. Yn eu plith, byddwn yn tynnu sylw at yr un sy'n dod o ganol trefol Santoña a myned trwy y crybwyllwyd eisoes traeth Berria, Y Cymdogaeth Dueso, o ble mae gennych olygfeydd trawiadol o gorsydd Victoria a Joyel, a'r Goleudy'r pysgotwr. Yn gyfan gwbl, maent ychydig dros chwe chilomedr a hanner gyda gostyngiad o 540 metr. Mae hyn yn trosi i tua chant ac ugain munud ar droed, er bod y llwybr yn un o anhawster canolig.

Llwybrau eraill sy'n mynd â chi i oleudy'r Horse yw'r un sy'n mynd trwy'r caer sant martin ac Craig y Brodyr neu yr byn a aiff tan Yr Atalaya o draeth Berria. Mae'r olaf yn caniatáu ichi weld y batri ogof, a orchymynodd godi Napoleon Bonaparte yn 1811, casgen powdr Dueso, y gors a'r Atalaya ei hun, a ddefnyddiwyd eisoes yn yr XNUMXeg ganrif i wylio morfilod. O ran y llwybr blaenorol, dyma'r byrraf, gyda thua thri cilomedr ac wyth can metr, er nad yw'n hawdd ychwaith.

Syniadau ar gyfer cerdded i'r goleudy

Traeth Berria

traeth Berria o Fynydd Buciero

Ym mhob achos, dylech gadw hynny mewn cof rydych chi'n mynd i deithio trwy lwybrau o faw a cherrig ac nad oes gennych unrhyw fath o wasanaethau. Nid oes bariau na bwytai, felly rydym yn eich cynghori i wneud hynny dod â dŵr a rhywfaint o fwyd. Nid oes unrhyw orsafoedd cymorth ychwaith, felly dylech hefyd gario a pecyn cymorth cyntaf. Hefyd, gwisgwch esgidiau chwaraeon cyfforddus.

Ar y llaw arall, nid yw'r llwybr wedi'i oleuo. O ganlyniad, gwnewch hynny pan fydd digon o olau naturiol. Yn ogystal, gydag ef byddwch yn gallu gwerthfawrogi yn ei holl gyflawnder y golygfeydd trawiadol sydd gennych o’r goleudy ac yr ydym wedi sôn amdanynt eisoes. Yn yr ystyr hwn, peidiwch ag anghofio tynnu'ch llun neu gamera fideo i ddal hynny tirwedd unigryw.

Yn olaf, mae anhawster y llwybr yn gwneud ddim yn addas ar gyfer plant neu bobl â symudedd cyfyngedig. Cofiwch, yn ogystal â'r ffyrdd baw, fod ganddo fwy na saith cant o gamau y mae'n rhaid i chi fynd i lawr ac yna dringo eto, oni bai eich bod yn dychwelyd ar y môr. Nid ydym hyd yn oed yn eich cynghori i ddod â'ch anifail anwes. Ac, o ran parcio os ydych chi'n teithio mewn car, yr un agosaf yw sef caer San Martin. Ond gallwch chi hefyd adael y cerbyd yn Santoña, er y bydd yn rhaid i chi gerdded mwy o bellter.

Beth i'w weld ar y ffordd i'r Horse Lighthouse yn Cantabria

Corsydd Santoña

Santoña, Parc Naturiol Corsydd Victoria a Joyel

Yn ddiweddarach, byddwn yn siarad am yr hyn y gallwch ymweld ynddo Santoña. Ond yn awr rydym yn mynd i'w wneud am yr henebion sydd gennych ar y llwybr i'r goleudy a gwyro ychydig oddi wrtho. O ran y golygfeydd, bydd gennych chi bersbectif unigryw o arfordir Cantabria o'r goleudy ei hun ac o'r golygfannau cyfagos. Ymhlith y rhain, gallwch ddewis rhai y Virgen del Puerto, y Cruz de Buciero neu gaer San Felipe.

Os byddwch yn agosáu at yr olaf, fe welwch y batri homonymous, a adeiladwyd yn y XNUMXfed ganrif ac a oedd unwaith yn gartref i ugain o filwyr. Hefyd, ar y llwybr, fe welwch y Goleudy'r pysgotwr, sydd wedi'i lleoli ar ynys Mount Buciero ac a ddisodlodd un Caballo. A hefyd ef Caer St Martin, yr ydym eisoes wedi crybwyll wrthych ac a adeiladwyd yng nghanol y XNUMXeg ganrif. Mae'n adeiladwaith mawreddog o fwy nag wyth mil metr sgwâr a ddefnyddiwyd i amddiffyn yr arfordir.

Gallwn ddweud cymaint wrthych am caer mazo, a ddaeth i gael garsiwn o gant o filwyr. Ond, os ydych yn hoffi natur, gofalwch eich bod yn ymweld â'r Marismas de Santoña, Joyel a Pharc Victoria. Gyda bron i saith mil hectar, fe'i hystyrir fel y gwlyptir pwysicaf ar arfordir Cantabria ac mae Ardal Gwarchodaeth Arbennig ar gyfer Adar. Peidiwch â stopio agosáu adeilad canolfan ddehongli, sy'n efelychu siapiau llong. Hefyd, mwynhewch y traeth Berria, sydd â bathodyn y Faner Las ac sy'n berffaith ar gyfer syrffio.

Beth i'w weld yn Santoña

Palas Chiloeches

Palas Chiloeches

Yn naturiol, os ymwelwch â goleudy El Caballo yn Cantabria, mae'n rhaid i chi hefyd ymweld â thref hardd Santoña, sydd, fel y dywedasom wrthych, yn fyd-enwog am ei brwyniaid. Ond, yn ogystal, mae ganddo lawer mwy i'w gynnig i chi. Rydym eisoes wedi dweud wrthych am ei hamgylchedd breintiedig, gyda'r Santoña, Parc Naturiol Corsydd Victoria a Joyel.

Felly, yn awr byddwn yn sôn am rai o'i brif henebion. Yn sefyll allan ar y cyrion Eglwys Santa Maria del Puerto, y mae ei darddiad yn dyddio'n ôl i'r drydedd ganrif ar ddeg. Roedd yn rhan o fynachlog Benedictaidd ac mae wedi'i lapio mewn chwedl hardd. Mae'n dweud iddo gael ei greu gan yr iawn Apostol Iago gyda rheng eglwys gadeiriol. Yn ogystal, byddai wedi penodi'n esgob y dyfodol Arcadius Sant.

Straeon chwedlonol o'r neilltu, mae'n deml hardd o arddull ramantus. Yn benodol, mae'n ymateb i'r model Burgundian ac mae ganddo dri chorff a ategir gan bileri crwn. Y tu mewn, mae'n gartref i a Cerfiad Gothig o Forwyn y Porthladd, yn ogystal â dau allorder hardd. Mae un wedi'i chysegru i Sant Bartholomew a'r llall i Sant Pedr. Mae'r ddau yn dyddio o'r XNUMXfed ganrif ac, gan mlynedd ynghynt, adeiladwyd y bwa annibynnol a thrwyddo mae mynediad i fynwent yr eglwys.

Ar y llaw arall, mae gan Santoña rai plastai urddasol. Mae'r Palas Chiloeches Fe'i hadeiladwyd trwy orchymyn Marcwis y teitl homonymaidd yn y XNUMXfed ganrif. Mae ganddo gynllun llawr siâp L a thri llawr, gyda tho talcennog. Ar bennau'r llawr uchaf, dau fawr tarianau baróc cerfiedig mewn carreg. Ond, yn anad dim, bydd yn dal eich sylw addurn geometrig o un o'i ffasadau.

Mae palas mawr arall Santoña yn eiddo Ardalydd Manzanedo, a adeiladwyd yn y XIX. Fe'i cynlluniwyd gan y pensaer Antonio Ruiz deSalces ac ymateb i arddull neoglasurol. Mae iddo gynllun llawr sgwâr, gyda dau adeilad a modurdy ac mae wedi ei adeiladu gyda gwaith maen yn ei ran uchaf ynghyd a gwaith maen nadd yn y gwaelod a'r corneli. Ar hyn o bryd, dyma bencadlys y Neuadd y Dref.

Sgwâr Sant Anthony

Plaza de San Antonio yn Santoña

Ond nid dyma'r unig adeiladwaith gwych a gomisiynwyd gan Ardalydd Manzanedo yn nhref Cantabria. Yn yr un modd, gorchmynnodd y gwaith adeiladu adeilad ar gyfer ysgol uwchradd sydd hefyd yn neis iawn. Yn fwy na'r un blaenorol, mae hefyd o arddull neoglasurol ac mae'n cynnwys pantheon lle mae aelodau o'i deulu wedi'u claddu. Hefyd, mae'r adeilad wedi'i gwblhau tŵr cloc ac arsyllfa seryddol.

Mae'n rhaid i chi hefyd weld yn Santoña y palasdy Castañeda, adeiladwaith hardd o ddechrau'r XNUMXfed ganrif. Mae'n arddull hanesyddol ac eclectig, er, er mwyn cadw cytgord â'r rhai blaenorol, mae'n cyflwyno nodweddion neoclassical. Ynddo yn sefyll allan ei cadw gwych sgwâr tair stori. Ar y ffordd i'r palas hwn, fe welwch y poblogaidd Sgwâr San Antonio, canol nerf bywyd mewn tref yng Nghantabria. Yn y gofod hardd hwn, sydd â bandstand a ffynnon, fe welwch fariau a bwytai lle gallwch chi flasu rhai brwyniaid fel ffarwel Santoña.

I gloi, rydym wedi egluro popeth sydd angen i chi ei wybod i ymweld â'r Goleudy ceffyl yn Cantabria. Yn y gofod naturiol hyfryd hwn byddwch yn mwynhau golygfeydd godidog o'r arfordir, y corsydd a thraethau'r ardal. Yn ogystal, gallwch fanteisio ar eich ymweliad i ddod i adnabod Santoña, fila hardd. Ac, os oes gennych amser, peidiwch â stopio nesáu Santander, prifddinas y dalaith. Yn yr un hwn mae gennych henebion mor ysblennydd â'r Palas Magdalena, Y Eglwys Gadeiriol Gothig Tybiaeth Ein Harglwyddes, Y Casino gwych Sardinero neu Canolfan Botín o gelf. Meiddiwch wneud y daith hyfryd hon a dweud wrthym am eich profiad.

Ydych chi eisiau archebu canllaw?

Mae cynnwys yr erthygl yn cadw at ein hegwyddorion moeseg olygyddol. I riportio gwall cliciwch yma.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Gadewch eich sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio â *

*

*