سفر الکترونیکی

eViajando وب سایتی بود که به سفر و جهانگردی اختصاص داده شده بود. در حال حاضر در Actualidadviajes.com ادغام شده است تا جامعه بسیار بیشتری از مسافران را تشکیل دهد.