ماریلا کاریل

از زمان کودکی دوست دارم مکان ها ، فرهنگ ها و مردم دیگر آنها را بشناسم. هنگام مسافرت یادداشت برداری می کنم تا بعداً با کلمات و تصاویر بتوانم منتقل کنم که مقصد برای من چیست و برای کسانی که کلمات مرا می خوانند می تواند باشد. نوشتن و سفر شبیه به هم هستند ، فکر می کنم هر دو ذهن و قلب شما را بسیار دور می کنند.