អាល់ស្វីស

ទំនៀមទម្លាប់ស្វីស

ទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រទេសស្វីស ភាគច្រើនឆ្លើយតបទៅនឹងទំនៀមទម្លាប់អឺរ៉ុបកណ្តាល ឬជនជាតិដើមភាគតិច ដែលប៉ះពាល់ដល់ទិដ្ឋភាពជាច្រើននៃ...

publicidad

គំនួសពណ៌ប្រភេទ