លោក Luis Martinez

ចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនៅជុំវិញពិភពលោកនិងព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយពីចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំក្នុងការធ្វើដំណើរគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្ត។ ស្គាល់ពីទំនៀមទម្លាប់របស់ទីប្រជុំជនផ្សេងទៀតហើយជាការពិតការផ្សងព្រេង។ ដូច្នេះការសរសេរអំពីបញ្ហាទាំងនេះនាំឱ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធនឹងមនុស្សទូទៅធ្វើឱ្យខ្ញុំពេញចិត្ត។

Luis Martinez បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៨៣ ចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១៩