එන්රික් ගිලි

බාර්සිලෝනාහි පරිගණක ඉංජිනේරු. සංචාරය කිරීමට, නව ගමනාන්ත ගවේෂණය කිරීමට සහ මගේ අත්දැකීම් බෙදා ගැනීමට මම කැමතියි. මම සංචාරය, සොබාදහම සහ ක්‍රීඩාව කෙරෙහි දැඩි ඇල්මක් දක්වමි. ඔබට මාව Instagram හි ද සොයාගත හැකිය: https://www.instagram.com/viureperviatjar/

එන්රික් ගිලි විසින් 16 දෙසැම්බර් මාසයේ සිට ලිපි 2015 ක් ලියා ඇත