මාරියෙලා කැරිල්

මම කුඩා කාලයේ සිටම වෙනත් ස්ථාන, සංස්කෘතීන් සහ ඔවුන්ගේ ජනතාව දැන ගැනීමට කැමතියි. මා සංචාරය කරන විට වචන හා රූප සමඟ පසුව සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට හැකි වන පරිදි සටහන් තබමි, එම ගමනාන්තය මට කුමක් ද යන්න සහ මගේ වචන කියවන ඕනෑම කෙනෙකුට එය විය හැකිය. ලිවීම සහ ගමන් කිරීම සමාන ය, මම හිතන්නේ ඔවුන් දෙදෙනාම ඔබේ මනස හා හදවත බොහෝ දුරට ගෙන යයි.

මාරියෙලා කැරිල් විසින් 674 නොවැම්බර් මාසයේ සිට ලිපි 2015 ක් ලියා ඇත