මුහුදු වෙරළ සහ මුහුද

ප්ලේසයිමාර් යනු වෙරළ සහ මුහුදු ගමනාන්ත වෙත සංචාරය කිරීම සඳහා විශේෂිත වූ වෙබ් අඩවියකි. එය දැනට Actualidadviajes.com හි වෙරළ තීරයට ඒකාබද්ධ කර ඇත

Playas y Mar විසින් 22 නොවැම්බර් මාසයේ සිට ලිපි 2015 ක් ලියා ඇත