අවිලෙස්

ඇස්ටියුරියස් හි අවිලීස් හි දැකිය යුතු දේ

අවිලීස් නගරය ලස්සන හා සාම්ප්‍රදායික පැරණි නගරයක් සහිත පිළිගැනීමේ හා සිත්ගන්නාසුලු නගරයකි. එය අතර…